Cầu thủ
Văn Đạt Trần
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 23 (26.12.2000)

Văn Đạt Trần