Thống kê Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, 13/02/2023

1
Thẻ Vàng
2