Chuyển nhượng Vintirov 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.08.2020
Timko Dominik
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
10.03.2019
Timko Dominik
Chuyển nhượng
Ostrov
07.09.2018
Timko Dominik
Chuyển nhượng
Ostrov
19.08.2020
Timko Dominik
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
07.09.2018
Timko Dominik
Chuyển nhượng
Ostrov