Chuyển nhượng Sao-Carlense 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
27.02.2024
Caua Andrade
Chuyển nhượng
Galo Maringa
06.02.2024
Paulo Victor
Chuyển nhượng
River-PI
02.02.2024
Argentino Gabriel
Chuyển nhượng
Mixto
02.02.2024
Jesus Junior
Chuyển nhượng
Rio Branco SP
01.02.2024
Joao Victor
Chuyển nhượng
31.01.2024
Daniel Silva
Chuyển nhượng
Maguary
26.01.2024
Vinicius Soares
Chuyển nhượng
Morrinhos
19.01.2024
Galeazzi Felipe
Chuyển nhượng
Genoa
15.01.2024
Ale
Chuyển nhượng
02.01.2024
Manoel Pedro
Chuyển nhượng
01.01.2024
Teixeira Felipe
Chuyển nhượng
01.01.2024
Eduardo Jacone
Chuyển nhượng
CSA
01.01.2024
Fabricio
Chuyển nhượng
Palmeiras
01.01.2024
Murillo
Cầu thủ Tự do
Confianca
30.06.2023
Gama Gabriel
Cầu thủ Tự do
Santo Andre
27.02.2024
Caua Andrade
Chuyển nhượng
Galo Maringa
02.02.2024
Argentino Gabriel
Chuyển nhượng
Mixto
02.02.2024
Jesus Junior
Chuyển nhượng
Rio Branco SP
01.02.2024
Joao Victor
Chuyển nhượng
26.01.2024
Vinicius Soares
Chuyển nhượng
Morrinhos
19.01.2024
Galeazzi Felipe
Chuyển nhượng
Genoa
15.01.2024
Ale
Chuyển nhượng
02.01.2024
Manoel Pedro
Chuyển nhượng
01.01.2024
Teixeira Felipe
Chuyển nhượng
01.01.2024
Eduardo Jacone
Chuyển nhượng
CSA
01.01.2024
Fabricio
Chuyển nhượng
Palmeiras
06.02.2024
Paulo Victor
Chuyển nhượng
River-PI
31.01.2024
Daniel Silva
Chuyển nhượng
Maguary
01.01.2024
Murillo
Cầu thủ Tự do
Confianca