Chuyển nhượng Hottin 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
23.03.2024
Mohtadi Mohammad
Chuyển nhượng
Al Ahli Nabatiya
02.10.2023
Pena Carlos
Chuyển nhượng
Vida
30.09.2023
Qalfat Mohamed
Chuyển nhượng
Wathbah
15.09.2023
Amsha Mounes Abo
Chuyển nhượng
Wathbah
13.09.2023
Dicko Ibrahim Abou
Cầu thủ Tự do
Al-Shabab
07.08.2023
Abdul Rahman Riva
Chuyển nhượng
Al Taliya
06.08.2023
Othman Khalid Alhaji
Cầu thủ Tự do
Horriya
03.08.2023
Al Ahmad Saad
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
23.07.2023
Rasho Sulaiman
Chuyển nhượng
Wathbah
22.07.2023
Al Shouaeeb Hussain
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
18.07.2023
Younes Mahmoud
Chuyển nhượng
Wathbah
18.07.2023
Dali Abdulhadi
Chuyển nhượng
Al Taliya
18.07.2023
Khatab Jaber
Chuyển nhượng
Wathbah
18.07.2023
Akil Aimn
Chuyển nhượng
Tishreen
01.07.2023
Ahmed Saad
Chuyển nhượng
Foutoua
02.10.2023
Pena Carlos
Chuyển nhượng
Vida
30.09.2023
Qalfat Mohamed
Chuyển nhượng
Wathbah
15.09.2023
Amsha Mounes Abo
Chuyển nhượng
Wathbah
13.09.2023
Dicko Ibrahim Abou
Cầu thủ Tự do
Al-Shabab
03.08.2023
Al Ahmad Saad
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
23.07.2023
Rasho Sulaiman
Chuyển nhượng
Wathbah
22.07.2023
Al Shouaeeb Hussain
Chuyển nhượng
Al-Fotuwa
18.07.2023
Younes Mahmoud
Chuyển nhượng
Wathbah
18.07.2023
Dali Abdulhadi
Chuyển nhượng
Al Taliya
18.07.2023
Khatab Jaber
Chuyển nhượng
Wathbah
01.07.2023
Ahmed Saad
Chuyển nhượng
Foutoua
23.03.2024
Mohtadi Mohammad
Chuyển nhượng
Al Ahli Nabatiya
07.08.2023
Abdul Rahman Riva
Chuyển nhượng
Al Taliya
06.08.2023
Othman Khalid Alhaji
Cầu thủ Tự do
Horriya