Chuyển nhượng Almudevar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.11.2023
Macalou Nama
Cầu thủ Tự do
Barbastro
14.08.2023
Gonzalez Tapia Agustin
Cầu thủ Tự do
Barbastro
05.07.2023
Veintemilla Guillermo
Cầu thủ Tự do
CF Illueca
01.07.2023
Elbaile Lucas
Cầu thủ Tự do
Barbastro
30.06.2023
Cirac Carlos
Cầu thủ Tự do
Brea
30.06.2023
Kombe Marvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ebro
01.08.2022
Moreno Chulilla Pablo
Chuyển nhượng
Brea
02.07.2022
Gracia Alex
Cầu thủ Tự do
CF Illueca
01.07.2022
Ballarin Sergio
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Cirac Carlos
Cầu thủ Tự do
Borja
01.07.2022
Pascual David
Chuyển nhượng
01.07.2022
Kombe Marvin
Cho mượn
Ebro
01.07.2022
Juanma
Cầu thủ Tự do
Cuarte
30.06.2022
Latorre Jose
Chuyển nhượng
Fuentes
26.01.2022
Kame Noah
Cầu thủ Tự do
Yverdon
18.11.2023
Macalou Nama
Cầu thủ Tự do
Barbastro
14.08.2023
Gonzalez Tapia Agustin
Cầu thủ Tự do
Barbastro
05.07.2023
Veintemilla Guillermo
Cầu thủ Tự do
CF Illueca
01.07.2023
Elbaile Lucas
Cầu thủ Tự do
Barbastro
01.08.2022
Moreno Chulilla Pablo
Chuyển nhượng
Brea
02.07.2022
Gracia Alex
Cầu thủ Tự do
CF Illueca
01.07.2022
Ballarin Sergio
Cầu thủ Tự do
01.07.2022
Cirac Carlos
Cầu thủ Tự do
Borja
01.07.2022
Pascual David
Chuyển nhượng
01.07.2022
Kombe Marvin
Cho mượn
Ebro
01.07.2022
Juanma
Cầu thủ Tự do
Cuarte
30.06.2023
Cirac Carlos
Cầu thủ Tự do
Brea
30.06.2023
Kombe Marvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ebro
30.06.2022
Latorre Jose
Chuyển nhượng
Fuentes