Cầu thủ
Công Thành Nguyễn
tiền đạo (Đồng Tháp)
Tuổi: 26 (05.10.1997)

Công Thành Nguyễn