Chuyển nhượng Triều Tiên 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.09.2023
Hong Kum-Song
Cầu thủ Tự do
14.09.2023
Ri Myong-Jun
Cầu thủ Tự do
14.09.2023
Hong Kum-Song
Cầu thủ Tự do