Chuyển nhượng Quảng Nam 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.07.2024
Mạch Ngọc Hà
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
30.06.2024
Tú Lê Xuân
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
23.03.2024
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
22.03.2024
Truong Quoc Minh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
13.03.2024
Nguyen Dinh Bac
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
10.03.2024
Lamothe Pierre
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pacific FC
09.03.2024
Nguyen Dinh Bac
Cho mượn
Hà Nội FC
29.02.2024
Vũ Văn Sơn
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
10.10.2023
Lamothe Pierre
Cho mượn
Pacific FC
10.10.2023
Conrado
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
06.10.2023
Eze Stephen
Chuyển nhượng
Queen's Park
01.10.2023
Nguyễn Tăng Tiến
Tự đào tạo
Hồ Chí Minh
01.10.2023
Nguyễn Tiến Duy
Cầu thủ Tự do
Bình Định
27.09.2023
Hoang Vu Samson
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
17.09.2023
Vũ Văn Sơn
Cho mượn
Hà Nội FC
23.03.2024
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
22.03.2024
Truong Quoc Minh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
13.03.2024
Nguyen Dinh Bac
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
10.10.2023
Lamothe Pierre
Cho mượn
Pacific FC
10.10.2023
Conrado
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
06.10.2023
Eze Stephen
Chuyển nhượng
Queen's Park
01.10.2023
Nguyễn Tăng Tiến
Tự đào tạo
Hồ Chí Minh
01.10.2023
Nguyễn Tiến Duy
Cầu thủ Tự do
Bình Định
27.09.2023
Hoang Vu Samson
Cầu thủ Tự do
Hồ Chí Minh
17.09.2023
Vũ Văn Sơn
Cho mượn
Hà Nội FC
01.07.2024
Mạch Ngọc Hà
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
30.06.2024
Tú Lê Xuân
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
10.03.2024
Lamothe Pierre
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Pacific FC
09.03.2024
Nguyen Dinh Bac
Cho mượn
Hà Nội FC