Chuyển nhượng Nacional Potosi 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.04.2024
Garcia Alfredo
Chuyển nhượng
Nacional Potosi
18.02.2024
Mejia Mejia Jorge
Cầu thủ Tự do
Bolivar
21.01.2024
Guerra Javier
Cầu thủ Tự do
Bolivar
21.01.2024
Azogue Pedro
Cầu thủ Tự do
Tomayapo
20.01.2024
Ortiz Miyhal
Cầu thủ Tự do
Palmaflor
20.01.2024
Adorno Carlos
Cầu thủ Tự do
Palmaflor
20.01.2024
Alvarez William
Cầu thủ Tự do
Universitario de Vinto
20.01.2024
Carrasco Jose
Chuyển nhượng
The Strongest
20.01.2024
Baldomar Oscar
Chuyển nhượng
Palmaflor
20.01.2024
Duarte William
Cầu thủ Tự do
Jaguares de Cordoba
20.01.2024
Restrepo Edisson
Cầu thủ Tự do
Pereira
20.01.2024
Cabrera Abraham
Chuyển nhượng
Blooming
20.01.2024
Alles Gustavo
Cầu thủ Tự do
Fenix
20.01.2024
Callejo Facundo
Cầu thủ Tự do
Macara
20.01.2024
Galindo Samuel
Chuyển nhượng
Tomayapo
15.04.2024
Garcia Alfredo
Chuyển nhượng
Nacional Potosi
18.02.2024
Mejia Mejia Jorge
Cầu thủ Tự do
Bolivar
21.01.2024
Guerra Javier
Cầu thủ Tự do
Bolivar
21.01.2024
Azogue Pedro
Cầu thủ Tự do
Tomayapo
20.01.2024
Ortiz Miyhal
Cầu thủ Tự do
Palmaflor
20.01.2024
Adorno Carlos
Cầu thủ Tự do
Palmaflor
20.01.2024
Alvarez William
Cầu thủ Tự do
Universitario de Vinto
20.01.2024
Carrasco Jose
Chuyển nhượng
The Strongest
20.01.2024
Baldomar Oscar
Chuyển nhượng
Palmaflor
20.01.2024
Duarte William
Cầu thủ Tự do
Jaguares de Cordoba
20.01.2024
Restrepo Edisson
Cầu thủ Tự do
Pereira
20.01.2024
Cabrera Abraham
Chuyển nhượng
Blooming
20.01.2024
Alles Gustavo
Cầu thủ Tự do
Fenix
20.01.2024
Callejo Facundo
Cầu thủ Tự do
Macara