Chuyển nhượng Moknine 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
23.05.2024
Ben Salah Mohamed
Chuyển nhượng
EM Mahdia
01.03.2024
Manai Ramzi
Chuyển nhượng
27.12.2023
Rebai Slim
Chuyển nhượng
Msaken
13.10.2023
Ben Romdhane Alaa
Chuyển nhượng
Msaken
09.09.2023
Sioud Aymen
Cầu thủ Tự do
Rejiche
31.08.2023
Abdellafou Achref
Cầu thủ Tự do
Ben Guerdane
31.08.2023
Tounsi Marouene
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
23.08.2023
Belghali Wael
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
30.06.2023
Kouraichi Adem
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Monastir
30.06.2023
Belghith Mohamed
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Monastir
31.01.2023
Mohamed Zied
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
26.01.2023
Ben Romdhane Alaa
Chuyển nhượng
Sidi Bouzid
06.01.2023
Kouraichi Adem
Cho mượn
Monastir
05.01.2023
Belghith Mohamed
Cho mượn
Monastir
01.01.2023
Chihi Adil
Chuyển nhượng
FSV Duisburg
23.05.2024
Ben Salah Mohamed
Chuyển nhượng
EM Mahdia
01.03.2024
Manai Ramzi
Chuyển nhượng
27.12.2023
Rebai Slim
Chuyển nhượng
Msaken
09.09.2023
Sioud Aymen
Cầu thủ Tự do
Rejiche
31.08.2023
Abdellafou Achref
Cầu thủ Tự do
Ben Guerdane
23.08.2023
Belghali Wael
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
31.01.2023
Mohamed Zied
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
26.01.2023
Ben Romdhane Alaa
Chuyển nhượng
Sidi Bouzid
06.01.2023
Kouraichi Adem
Cho mượn
Monastir
05.01.2023
Belghith Mohamed
Cho mượn
Monastir
01.01.2023
Chihi Adil
Chuyển nhượng
FSV Duisburg
13.10.2023
Ben Romdhane Alaa
Chuyển nhượng
Msaken
31.08.2023
Tounsi Marouene
Cầu thủ Tự do
EM Mahdia
30.06.2023
Kouraichi Adem
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Monastir