Chuyển nhượng Jeddah 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
20.04.2024
Al Shamrani Khaled
Chuyển nhượng
Al Ain
30.01.2024
Maghrabi Abdul Karim
Chuyển nhượng
29.01.2024
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Al Taawon
31.12.2023
Frasheri Stivi
Cầu thủ Tự do
Liria
30.12.2023
Hassan Othman
Chuyển nhượng
Al Ain
01.09.2023
Djaouchi Hamid
Chuyển nhượng
Al-Qaisumah
01.09.2023
Alhedaif Basil
Cho mượn
Al Ittihad
02.08.2023
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Shoalah
01.08.2023
Farhat Abdulealah
Chuyển nhượng
01.08.2023
Neche Amar Khaled
Chuyển nhượng
Al-Qaisumah
01.08.2023
Al Nakhli Mondher
Chuyển nhượng
Al Fateh
01.08.2023
Biteghe Medwin
Chuyển nhượng
Al-Sahel
01.07.2023
Al-Zahrani Abdullah
Chuyển nhượng
01.07.2023
Chtioui Aziz
Cầu thủ Tự do
Chebba
01.07.2023
Bensayah Rida
Cầu thủ Tự do
Al Jabalain
30.01.2024
Maghrabi Abdul Karim
Chuyển nhượng
01.09.2023
Djaouchi Hamid
Chuyển nhượng
Al-Qaisumah
01.09.2023
Alhedaif Basil
Cho mượn
Al Ittihad
02.08.2023
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Al-Shoalah
01.08.2023
Farhat Abdulealah
Chuyển nhượng
01.08.2023
Neche Amar Khaled
Chuyển nhượng
Al-Qaisumah
01.08.2023
Al Nakhli Mondher
Chuyển nhượng
Al Fateh
01.08.2023
Biteghe Medwin
Chuyển nhượng
Al-Sahel
01.07.2023
Al-Zahrani Abdullah
Chuyển nhượng
01.07.2023
Chtioui Aziz
Cầu thủ Tự do
Chebba
01.07.2023
Bensayah Rida
Cầu thủ Tự do
Al Jabalain
20.04.2024
Al Shamrani Khaled
Chuyển nhượng
Al Ain
29.01.2024
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Al Taawon
31.12.2023
Frasheri Stivi
Cầu thủ Tự do
Liria