Chuyển nhượng Guatemala 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
11.09.2012
Flores Yony
Chuyển nhượng
Municipal