Chuyển nhượng Greater Tomorrow 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.05.2024
Jarju Omar
Chuyển nhượng
Horsens
19.02.2023
Manneh Alieu
Chuyển nhượng
Hawks
11.02.2023
Manneh Alieu
Chuyển nhượng
Hawks
09.01.2023
Baldeh Abdoulie
Chuyển nhượng
Real Banjul
01.01.2023
Drammeh Bully
Chuyển nhượng
Fortune
13.05.2024
Jarju Omar
Chuyển nhượng
Horsens
11.02.2023
Manneh Alieu
Chuyển nhượng
Hawks
09.01.2023
Baldeh Abdoulie
Chuyển nhượng
Real Banjul
01.01.2023
Drammeh Bully
Chuyển nhượng
Fortune