Chuyển nhượng Cork City Nữ 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
12.11.2023
Foley Zara
Cầu thủ Tự do
10.09.2023
Seward Nadine
Chuyển nhượng
DLR Waves Nữ
17.07.2023
O’Donovan Kate
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
07.07.2023
O'Sullivan Heidi
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
01.07.2023
McIvor Aoife
Chuyển nhượng
30.06.2023
Carr Meghan
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
30.06.2023
Costello Anna
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Ahern Faye
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Manfre Erika
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
McCarthy Abby
Cầu thủ Tự do
12.01.2023
Deasy Orlaith
Chuyển nhượng
Wexford Nữ
01.01.2023
Costello Anna
Chuyển nhượng
01.01.2023
Mendez Alix
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
01.01.2023
Mendez Jesse
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
31.12.2022
Irwin Katie
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
07.07.2023
O'Sullivan Heidi
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
01.07.2023
McIvor Aoife
Chuyển nhượng
01.01.2023
Costello Anna
Chuyển nhượng
01.01.2023
Mendez Alix
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
01.01.2023
Mendez Jesse
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
12.11.2023
Foley Zara
Cầu thủ Tự do
10.09.2023
Seward Nadine
Chuyển nhượng
DLR Waves Nữ
17.07.2023
O’Donovan Kate
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
30.06.2023
Carr Meghan
Chuyển nhượng
Treaty Utd Nữ
30.06.2023
Costello Anna
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Ahern Faye
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
Manfre Erika
Cầu thủ Tự do
30.06.2023
McCarthy Abby
Cầu thủ Tự do
12.01.2023
Deasy Orlaith
Chuyển nhượng
Wexford Nữ