Chuyển nhượng Chotebor 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.09.2022
Masek Viktor
Cầu thủ Tự do
Jihlava
20.07.2021
Sramek Jiri
Chuyển nhượng
Zdirec n. D.
10.09.2018
Sramek Jiri
Chuyển nhượng
Jihlava
31.07.2016
Hlavacek Jan
Cầu thủ Tự do
01.07.2016
Hanousek Petr
Cầu thủ Tự do
30.06.2015
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
03.03.2015
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
31.12.2014
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
07.08.2014
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
30.06.2014
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
21.03.2014
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
01.01.2014
Hlavacek Jan
Chuyển nhượng
Bohemians Prague
21.03.2011
Klimes Pavel
Chuyển nhượng
Zdirec n. D.
30.06.2009
Hromadka Tomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Zdirec n. D.
02.03.2009
Hromadka Tomas
Cho mượn
Zdirec n. D.
01.09.2022
Masek Viktor
Cầu thủ Tự do
Jihlava
10.09.2018
Sramek Jiri
Chuyển nhượng
Jihlava
01.07.2016
Hanousek Petr
Cầu thủ Tự do
30.06.2015
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
31.12.2014
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
30.06.2014
Moravec Milos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
CAFC
01.01.2014
Hlavacek Jan
Chuyển nhượng
Bohemians Prague
30.06.2009
Hromadka Tomas
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Zdirec n. D.
20.07.2021
Sramek Jiri
Chuyển nhượng
Zdirec n. D.
31.07.2016
Hlavacek Jan
Cầu thủ Tự do
03.03.2015
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
07.08.2014
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
21.03.2014
Moravec Milos
Cho mượn
CAFC
21.03.2011
Klimes Pavel
Chuyển nhượng
Zdirec n. D.