Chuyển nhượng Chelsea 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
12.07.2024
Veiga Renato
Chuyển nhượng
Basel
06.07.2024
Golding Michael
Chuyển nhượng
Leicester
02.07.2024
Curd Ted
Cho mượn
Hampton & Richmond
02.07.2024
Dewsbury-Hall Kiernan
Chuyển nhượng
Leicester
01.07.2024
Diongue Daouda
Chuyển nhượng
Academie Foot Darou Salam
01.07.2024
Guiu Marc
Chuyển nhượng
Barcelona
01.07.2024
Kellyman Omari
Chuyển nhượng
Aston Villa
01.07.2024
Sharman-Lowe Teddy
Cho mượn
Doncaster
01.07.2024
Adarabioyo Tosin
Cầu thủ Tự do
Fulham
30.06.2024
Andrey Santos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Strasbourg
30.06.2024
Angelo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Strasbourg
30.06.2024
Hall Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Newcastle
30.06.2024
Hall Lewis
Chuyển nhượng
Newcastle
30.06.2024
Hutchinson Omari
Chuyển nhượng
Ipswich
30.06.2024
Slonina Gabriel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eupen
12.07.2024
Veiga Renato
Chuyển nhượng
Basel
02.07.2024
Dewsbury-Hall Kiernan
Chuyển nhượng
Leicester
01.07.2024
Diongue Daouda
Chuyển nhượng
Academie Foot Darou Salam
01.07.2024
Guiu Marc
Chuyển nhượng
Barcelona
01.07.2024
Kellyman Omari
Chuyển nhượng
Aston Villa
01.07.2024
Adarabioyo Tosin
Cầu thủ Tự do
Fulham
30.06.2024
Andrey Santos
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Strasbourg
30.06.2024
Angelo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Strasbourg
30.06.2024
Hall Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Newcastle
30.06.2024
Slonina Gabriel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Eupen
06.07.2024
Golding Michael
Chuyển nhượng
Leicester
02.07.2024
Curd Ted
Cho mượn
Hampton & Richmond
01.07.2024
Sharman-Lowe Teddy
Cho mượn
Doncaster
30.06.2024
Hall Lewis
Chuyển nhượng
Newcastle