Chuyển nhượng Burkina Faso 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.12.2014
Panandetiguiri Saidou
Tự đào tạo
Bordeaux