Chuyển nhượng Angola 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
20.06.2019
Mokanga Adawa
Cầu thủ Tự do
20.06.2019
Garcia Nkembo
Cầu thủ Tự do
20.06.2019
Bile Mingo
Chuyển nhượng
Primeiro de Agosto
20.06.2019
Mokanga Adawa
Cầu thủ Tự do
20.06.2019
Garcia Nkembo
Cầu thủ Tự do