Cầu thủ
Thanh Nhân Nguyen
tiền đạo (PVF-CAND)
Tuổi: 20 (28.07.2003)

Thanh Nhân Nguyen