Cầu thủ
Thanh Minh Hồ
tiền đạo (Huế FC)
Tuổi: 24 (07.02.2000)

Thanh Minh Hồ