Tây Ninh

  • Tây Ninh, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Thành lập : 1980
  • Sức chứa : 15.500
Tin tức về Tây Ninh