Sài Gòn

  • https://vi-vn.facebook.com/HCMFC/
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • [email protected]
  • 0435773271 -
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Thống Nhất
  • Thành lập : 2016
  • Sức chứa : 22.500
Tin tức về Sài Gòn
1 2 3