Montpellier

  • http://www.mhscfoot.com
  • Montpellier, Pháp.
  • mhsc@mhscfoot.com
  • +33 (46) 715 4600 - Fax: +33 (46) 715 4615
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade de la Mosson
  • Thành lập : 1974
  • Sức chứa : 32,900
Tin tức về Montpellier