Chainat

  • www.chainatfc.com
  • Chainat , Thailand
  • chatnatfc@chainatfc.com
  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: Khao Plong Stadium
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 12,000
Tin tức về Chainat