Blackburn Rovers

  • www.rovers.co.uk
  • Blackburn, Anh
  • tfinn@rover-mail.co.uk
  • +44 (871) 702 1875 - Fax: +44 (1254) 671 042
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Ewood Park
  • Thành lập : 1875
  • Sức chứa : 42.533
Tin tức về Blackburn Rovers