Cầu thủ
Thanh Hoang
tiền đạo (TTBD Phù Đổng)
Tuổi: 27 (19.11.1996)

Thanh Hoang