Cầu thủ
Minh Đan Võ
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 22 (06.07.2002)

Minh Đan Võ