Cầu thủ
Hoàng Sơn Vương
Đang cập nhật... (Đà Nẵng)
Tuổi: 23 (02.04.2001)

Hoàng Sơn Vương